LORO-XCL Anschlußstücke an Guß-Rohr (SML)

LORO-XCL Anschlußstücke von LORO-XCL Rohr an Guß-Rohr (SML)
WerkstoffXCL RohrDN 70DN 80DN 100DN 100 DN 125DN 125DN 150
SML RohrDN 80DN 80DN 100DN 125DN 125DN 150DN 150
1.44045.624.070C5.625.080C5.630.100C5.600.DE0C5.600.EF0C

LORO-XCL Anschlußstücke an Kunststoff-Abflussrohr (KA-Muffe)

LORO-XCL Anschlußstücke von LORO-XCL Rohr an Kunststoff-Abflussrohr (KA-Muffe)
WerkstoffXCL RohrDN 100 DN 125DN 150
KA RohrDN 100DN 125DN 150
1.44045.630.100C5.642.125C

LORO-XCL Anschlußstücke an Steinzeug-Muffe

LORO-XCL Anschlußstücke von LORO-XCL Rohr an Steinzeug-Muffe
WerkstoffXCL RohrDN 100DN 100DN 100 DN 125DN 125DN 150
Steinzeug-MuffeDN 100DN 125DN 150DN 125DN 150DN 150
1.44045.630.100C5.600.DE0C5.600.DF0C5.600.EF0C